Μετατροπέας εύρους ζώνης

...
...

Ανά δευτερόλεπτο

Bit ανά δευτερόλεπτο (bit / s)
1000000
Kilobit ανά δευτερόλεπτο (kbit / s)
1000
Megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbit / s)
1
Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbit / s)
10-3
Terabit ανά δευτερόλεπτο (Tbit / s)
10-6
Kibibit ανά δευτερόλεπτο (Kibit / s)
976,56
Mebibit ανά δευτερόλεπτο (Mibit / s)
0,95
Gibibit ανά δευτερόλεπτο (Gibit / s)
9,31×10-4
Tebibit ανά δευτερόλεπτο (Tibit / s)
9,09×10-7
Byte ανά δευτερόλεπτο (B / s)
125000
Kilobyte ανά δευτερόλεπτο (kB / s)
125
Megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB / s)
0,13
Gigabyte ανά δευτερόλεπτο (GB / s)
1,25×10-4
Terabyte ανά δευτερόλεπτο (TB / s)
1,25×10-7
Kibibyte ανά δευτερόλεπτο (KiB / s)
122,07
Mebibyte ανά δευτερόλεπτο (MiB / s)
0,12
Gibibyte ανά δευτερόλεπτο (GiB / s)
1,16×10-4
Tebibyte ανά δευτερόλεπτο (TiB / s)
1,14×10-7

Ανά ώρα

Bit ανά ώρα
3600000000
Kilobit ανά ώρα
3600000
Megabit ανά ώρα
3600
Gigabit ανά ώρα
3,6
Terabit ανά ώρα
3,6×10-3
Kibibit ανά ώρα
3515625
Mebibit ανά ώρα
3433,23
Gibibit ανά ώρα
3,35
Tebibit ανά ώρα
3,27×10-3
Byte ανά ώρα
450000000
Kilobyte ανά ώρα
450000
Megabyte ανά ώρα
450
Gigabyte ανά ώρα
0,45
Terabyte ανά ώρα
4,5×10-4
Kibibyte ανά ώρα
439453,13
Mebibyte ανά ώρα
429,15
Gibibyte ανά ώρα
0,42
Tebibyte ανά ώρα
4,09×10-4

Ανά μέρα

Bit ανά ημέρα
86400000000
Kilobit ανά ημέρα
86400000
Megabit ανά ημέρα
86400
Gigabit ανά ημέρα
86,4
Terabit ανά ημέρα
0,09
Kibibit ανά ημέρα
84375000
Mebibit ανά ημέρα
82397,46
Gibibit ανά ημέρα
80,47
Tebibit ανά ημέρα
0,08
Byte ανά ημέρα
10800000000
Kilobyte ανά ημέρα
10800000
Megabyte ανά ημέρα
10800
Gigabyte ανά ημέρα
10,8
Terabyte ανά ημέρα
0,01
Kibibyte ανά ημέρα
10546875
Mebibyte ανά ημέρα
10299,68
Gibibyte ανά ημέρα
10,06
Tebibyte ανά ημέρα
0,01
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.